Изпълнителната агенция за образование аудиовизия и култура към Европейската комисия отправя покана за Подкрепа за разпространение на европейски филми от други държави – Схема за „автоматично подпомагане на киното“ 

Кандидатите трябва да бъдат европейски кинодистрибутори , участващи в търговска дейност, предназначена да представи на широка аудитория филм за прожектиране в кината. Те трябв да са установени в някоя от държавите, участващи в подпрограмата „МЕДИА“, и да са притежавани пряко или чрез мажоритарно участие от граждани на тези държави.

Допустими държави са държавите — членки на ЕС; държави, присъединяващите се към ЕС държави, страните кандидатки и страните потенциални кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия за участие на тези държави в  програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решения на Съвета за асоцииране или подобни споразумения; държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП; Конфедерация Швейцария, въз основа на двустранно споразумение, което следва да бъде сключено с тази държава; държавите от Европейската политика за съседство, в съответствие с процедурите, установени с тези държави въз основа на рамковите споразумения, в които се предвижда тяхното участие в програмите на Съюза.

Програмата е отворена също за действия, включващи двустранно или многостранно сътрудничество и насочени към определени държави или региони, въз основа на допълнителни средства за участие, плащани от, и специфични споразумения, които следва да бъдат договорени с тези държави или региони.

Програмата дава възможност за сътрудничество и съвместни действия с държави, които не участват в програмата, и с международни организации, действащи в секторите на културата и творчеството като Юнеско, Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Световната организация за интелектуална собственост въз основа на съвместен принос за осъществяването на целите на програмата.

Схемата за автоматично подпомагане на киното се извършва на два етапа:
1. Създаване на потенциален фонд, пропорционален на броя на платимите билети за кино, продадени през референтния период (2014 г.) за чужди европейски филми в държави, участващи в подпрограмата „МЕДИА“, до фиксиран таван за всеки филм и адаптиран за всяка държава.

2. Реинвестиране: създаденият от всяко дружество по този начин потенциален фонд трябва да бъде реинвестиран във:
Модул 1. съвместна продукция на чужди европейски филми;
Модул 2. придобиването на права за разпространение, например чрез минимални гаранции, на чужди европейски филми; и/или във:
Модул 3. разходи за монтаж (отпечатване, дублиране и субтитриране), разходи за промоция и реклама за чужди европейски филми.

Филмът трябва да е бил произведен в по-голямата си част от продуцент или продуценти, установен(и) в държави, участващи в подпрограмата „МЕДИА“ и със значително участие от професионалисти от тези държави. Филмът трябва да е нов игрален филм, анимационен филм или документален филм с минимална продължителност от 60 минути и от държава, различна от държавата на разпространение. Филмът не трябва да се състои от алтернативно съдържание (опери, концерти, представления и др.) или реклама.

За да отговаря филмът на условията за допустимост, авторските права за него трябва да са възникнали не по-рано от 2011 г.

Потенциален фонд ще бъде отпуснат на допустими европейски компании за разпространение въз основа на посещенията, реализирани от европейските чужди филми, разпространени от кандидата през референтната година (2014 г.). Потенциалният фонд ще бъде изчислен на базата на определена сума за допустим платен вход за прожекция, както е описано подробно в насоките. В случай че събраните фондове по тази покана за представяне на предложения превишат 24 млн. EUR, всеки потенциален фонд ще бъде пропорционално намален. Това намаление няма да има като последица намаляване на размера на потенциалния фонд под минималните прагове за достъп, посочени в насоките.

Подкрепата ще бъде отпусната под формата на потенциален фонд („фондът“) на разположение за разпространителите за последващи инвестиции в нови чужди европейски филми.

Фондът може да бъде реинвестиран:
1. В производството на нови чужди европейски филми (т.е. филми, които не са завършени към датата на кандидатстване за реинвестиране);
2. В спазването на минималните гаранции за разпространение за нови чужди европейски филми;
3. В покриване на разходите за разпространение, т.е. за промоция и реклама за нови чужди европейски филми.

Общият наличен бюджет възлиза на 22 450 000 EUR. 

Финансовата подкрепа от Съюза не може да надвишава 60 % от общите допустими разходи в зависимост от националността на филма и територията, на която се разпространява.

Сроковете за изпращане на заявленията са:
– 
Създаване: 30.4.2015 г.
– Реинвестиране: в определения за всеки модул срок и до 2.8.2016 г.

Повече информация по поканата може да намерите тук.