Общият бюджет по програмата е 5,5 млн. евро 

Програма “Творческа Европа” (2014—2020 г.) обяви покана за представяне на предложения “Подкрепа за разработване на единични проекти”.

По програмата се финансират
– пълнометражни филми, анимация и документални филми с минимално времетраене 60 минути, предназначени основно за кинопрожекции;
– игрални филми (единични проекти или серии) с общо минимално времетраене 90 минути, анимация (единични проекти или серии) с общо минимално времетраене 24 минути и документални филми (единични проекти или серии) с минимално времетраене 50 минути, предназначени предимно за телевизионно излъчване;
– художествени проекти с общо минимално времетраене или потребителска работа 90 минути, анимация с общо минимално времетраене или потребителска работа 24 минути и документални филми с общо минимално времетраене или потребителска работа 50 минути, предназначени основно за ползване на цифрови платформи.

По поканата могат да кандидатстват юридически лица, които трябва да са установени в държава-членка на ЕС или в държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия и процедури за участието на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решенията на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения; държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП; Конфедерация Швейцария, въз основа на двустранно споразумение, което следва да бъде сключено с тази държава; държавите, включени в европейската политика за съседство, в съответствие с процедурите, установени с тези държави съгласно рамковите споразумения, в които се предвижда тяхното участие в програмите на Европейския съюз.

Максималната финансова помощ, която може да се предостави за единичен проект, е еднократна сума, възлизаща на:

•         60 000 EUR за анимация;

•         25 000 EUR за документално кино;

•         50 000 EUR за художествено кино, ако прогнозният бюджет на продукцията е по-голям или равен на 1,5 млн. EUR;

•         30 000 EUR за художествено кино, ако прогнозният бюджет на продукцията е под 1,5 млн. EUR.

Краен срок за кандидатстване: 15 януари 2015 г. и 16 април 2015 г. в 12:00 ч. на обяд (брюкселско време) 

Повече информация по поканата може да намерите тук.