Чрез мярка „Европейски платформи“ се предлага подкрепа за културни и творчески организации, чиито цели са:

 • насърчаване на развитието на нови таланти и стимулиране на транснационалната мобилност на деятелите в областта на културата и творчеството и разпространението на произведения, което има потенциал да оказва широко влияние върху секторите на културата и творчеството и да осигурява трайно въздействие;
 • съдействие за увеличаване на признанието и осезаемото присъствие на артистите и творците със силна ангажираност към европейските програми посредством комуникационни дейности и стратегия за изграждане на „отличителни марки“, включително, когато е целесъобразно, създаване на европейски знак за качество.

Допустими кандидати

 • Платформа: За да бъде допусната до участие, към момента на кандидатстването платформата следва да включва координационен субект и поне 10 европейски оператори в областта на културата, установени в поне 10 различни държави, участващи в програмата. Поне 5 от тях трябва да бъдат законно установени в държавите, които се допускат до участие.
 • Координационен субект: Платформата трябва да се представлява от надлежно учредено юридическо лице — координационния субект — притежаващо правосубектност и седалище в някоя от участващите държави.
 • Членове на платформата: Това са дружества, сдружения или организации, чиято цел е да се представят европейски артисти от секторите на културата и творчеството извън аудио-визуалната област и техните произведения. Те трябва да са правни субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления и да са в състояние да докажат своето съществуване като юридически лица.

Допустими дейности:

 • По отношение на координационния субект допустимите дейности са свързани с:
  • координация, мониторинг, популяризиране, оценка и надзор на дейностите на членовете на платформата, както и на дейностите, свързани с устойчивото развитие на платформата, например подбора на нови членове;
  • изготвяне и изпълнение на стратегия за комуникация и за изграждане на „отличителна марка“ (включително, когато е целесъобразно, създаване на европейски знак за качество);
  • предоставяне на финансова подкрепа за трети страни (членове на платформата), извършващи допустими дейности.
 • По отношение на членовете на платформата допустимите дейности са свързани с:
  • насърчаване на мобилността на творците и артистите, по-специално на тези, които нямат изяви на международно равнище, чрез подкрепяне на стабилното европейско програмиране;
  • засилване на популяризирането и на представянето на нови таланти от други европейски държави;
  • оказване на принос за привличане на по-голяма публика;
  • оказване на принос за устойчиви дейности за работа в мрежа в рамките на платформите;
  • осигуряване на осезаемо присъствие на ценностите и различните култури на Европа, чрез което се постига и по-голяма осведоменост за Европейския съюз.

Общ бюджет: 3 400 000 евро

Краен срок: 25 ФЕВРУАРИ 2015 

За повече информация вижте тук.