Покана за представяне на предложения: EAC/S29/2014 Подкрепа за достъп до пазарите

Бенефициенти:
Кандидатите трябва да бъдат европейски образувания (частни предприятия, организации с нестопанска цел, сдружения, благотворителни организации, фондации, общини/градски съвети и др.), установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „МЕДИА“, и притежавани пряко или чрез мажоритарно участие от граждани на тези държави.

Заявленията от правни субекти, установени в някоя от следните държави, са допустими, ако са изпълнени всички условия, посочени в член 8 от Регламента за създаване на програма „Творческа Европа“, и ако Комисията е започнала преговори с държавата:
− държавите — членки на ЕС;
− присъединяващите се към ЕС държави, страните кандидатки и страните потенциални кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия за участие на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решения на Съвета за асоцииране или подобни споразумения;
− държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП;
− Конфедерация Швейцария, въз основа на двустранно споразумение, което следва да бъде сключено с тази държава;държавите от европейската зона на съседство в съответствие с процедурите, определени въз основа на рамковите споразумения с тези
държави, в които се предвижда тяхното участие в програмите на Европейския съюз;
− Програмата е отворена също за действия, включващи двустранно или многостранно сътрудничество и насочени към определени държави или региони, въз основа на допълнителни средства за участие, плащани от, и специфични споразумения, които следва да бъдат договорени с тези държави или региони.

Програмата дава възможност за сътрудничество и съвместни действия с държави, които не участват в програмата, и с международни организации, действащи в секторите на културата и творчеството като ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Световната организация за интелектуална собственост въз основа на съвместен принос за осъществяването на целите на програмата.

Предложенията на кандидати от страни извън ЕС могат да бъдат избрани, при условие че към датата на решението за отпускане на средства са подписани споразумения за
определяне на правилата за участието на тези страни в програмата, създадена с посочения по-горе регламент.

Описание:
Предупреждение
Настоящата покана за представяне на предложения зависи от:
– наличието на фондове след приемането на бюджета за 2015 г. от бюджетния орган.

Цели и описание:

В рамките на укрепването на капацитета на аудио-визуалния сектор някои от приоритетите на подпрограма „МЕДИА“ са:
– засилването на капацитета на операторите в аудио-визуалната сфера да разработват европейски аудио-визуални произведения с потенциал за разпространение в Съюза и извън него и улесняването на европейските и международните съвместни продукции, включително с телевизионни разпространители;
– насърчаването на обмена между предприятията чрез улесняване на достъпа на аудио-визуалните оператори до пазарите и до търговските инструменти с цел осигуряване на по-видимо присъствие на проектите им на пазарите на Съюза и международните пазари.

Подпрограма „МЕДИА“ предоставя подкрепа за:
– улесняването на достъпа до професионални търговски прояви и пазари в аудио- визуалната сфера, както и използването на онлайн търговски инструменти в Съюза и извън него; улесняването на разпространението, чрез всички платформи, на европейските филми по целия свят, както и на международните филми в Съюза, чрез международни проекти за сътрудничество в аудио-визуалния сектор.

Допустими действия
Настоящата покана за представяне на предложения има за цел да се подкрепят действия и дейности, които се извършват във и извън страни, участващи в подпрограмата „МЕДИА“.

Само заявления, съответстващи на поне едно от 3-те действия по-долу, ще се считат за допустими:
– Действие 1 — Достъп на европейските специалисти до физическите пазари
– Действие 2 — Онлайн инструменти, предназначени за специалистите
– Действие 3 — Общи европейски дейности за популяризиране

Дейностите трябва да започнат между 1 юни 2015 г. и 31 май 2016 г.

Максималната продължителност на действието е 12 месеца.

Продължение от най-много 6 допълнителни месеца ще бъде отпуснато, при условие че е поискано преди изтичане на определения в споразумението срок. При всички условия максималната продължителност е 18 месеца.

Критерии за отпускане на средства
Допустимите заявления ще се оценяват във основа на скала от 100 точки по следните
критерии и коефициенти:

Значение (20 точки)
– Значение на съдържанието на действието (включително международното/европейското измерение) по отношение на целите на поканата за представяне на предложения и на нуждите на сектора.

Качество на съдържанието и дейностите (40 точки)
– Адекватност на методиката спрямо целите (включително: формат, целева група,
методи на подбор; синергия/сътрудничество с други проекти; осъществимост и
ефективност на разходите)

Разпространение на резултатите от проекта, въздействие и устойчивост (30 точки)
– Въздействие върху финансирането, международното разпространение и глобалната
аудитория на проектите/творбите и/или структурни ефекти върху европейския
аудио-визуален сектор

Качество на екипа на проекта (10 точки)
– Значение на международния, техническия и управленския опит и знания на екипа
по отношение на целите на действието

Сума на финансиране:

Общият наличен бюджет се оценява на 3,53 млн. EUR.

Финансовото участие на Съюза не може да надхвърля:
– 60 % от общите допустими разходи по действието за действията, които се осъществяват в държави, участващи в подпрограмата „МЕДИА“;
– 80 % от общите допустими разходи на действието за действията, които се осъществяват в държави извън подпрограмата „МЕДИА“.

Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

КРАЕН СРОК: 12.00 часа на обяд (брюкселско време) на 22.1.2015 г

Пълният текст на насоките, заедно с формулярите за кандидатстване, могат да бъдат
намерени тук.