Подкрепя се многосекторния подход, който има за цел да подобри здравето чрез решаване на такива фактори като: жилищно настаняване; системи за водоснабдяване и канализация; транспорт; излагане на въздействието на химически вещества и техните смеси; комуникация, образование и информация; професионални фактори, физическа активност, производство и дистрибуция на храни, както и физическата, природна и социална среда.
Обхватът на тази тема обхваща интегрирането на околната среда, климата и здравния сектор (включително, но не само качеството на въздуха, водата и канализацията, химикали, професионални фактори и др.).
Финансирането на научните изследвания и иновации е в размер на 100%.

Общо бюджет: 330 млн. евро.

Краен срок: 14 октомври 2014 г.