Краен срок: 23 ноември 2016 г., преди 12.00 ч. централноевропейско време/централноевропейско лятно време (по обед, брюкселско време)
Подпрограма „Култура“ ще подкрепя проекти, предвиждащи дейности предимно в областите на:
А. транснационалната мобилност;
Б. привличането на публика;
В.1. изграждане на капацитет — цифровизация;
В.2. изграждане на капацитет — нови бизнес модели;
В.3. изграждане на капацитет — образование и обучение
В зависимост от мащаба, нуждите, естеството, целите и приоритетите на проекта кандидатите трябва да изберат да кандидатстват в категория 1 „Проекти за сътрудничество от по- малък мащаб“ или в категория 2 „Проекти за сътрудничество от по-голям мащаб“.
Общият размер на бюджетните кредити за 2017 г. по настоящата покана ще бъде около 35 500 000 EUR.

Повече информация тук