Краен срок: 6 април 2017 г., 12:00 ч. централно европейско време (по обед, брюкселско време)
Схемата е открита за платформи, състоящи се от координационно звено и най-малко 10 членуващи организации, които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството. Членуващите организации трябва да са законно установени в най-малко 10 различни участващи държави, поне 5 от които трябва да бъдат държави — членки на ЕС, или държави от ЕАСТ.

 Повече информация можете да намерите тук