Програма Развитие на селските райони

/Програма Развитие на селските райони
­

ДФ „Земеделие“ в Добрич вече посреща фермери в ABC Center

Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ в Добрич вече посреща бенефициенти в нов офис, който се намира в ABC Center. За кратко време новата модерна сграда […]

Пуснаха за обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 4.2

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 85 000 000 евро
Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 представя […]

ЕК събира мнения от фермерите за ПРСР

Резултатите ще се използват в подготовката на Общата селскостопанска политика след 2020 г.
Европейската комисия събира от днес мнения на фермери, търговци, правителствени и неправителствени организации […]

С 2,91 млрд. лева ще се финансират земеделски програми през 2018 г.

Правителството прие решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2018 г. Планирани са общо […]

Лихва от 4% за кредити от ДФЗ за инвестиции в селското стопанство

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди годишна лихва в размер на 4% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2018 година. От облекчените лихвени условия […]

Приеми по кои мерки са заложени за 2018 г.?

Предвиден е прием по мерките 4.1.2, 4.2, 6.1, 6.4.1, 9, 16.1 и други
Новата 2018 г. стартира със сериозна заявка за отваряне на редица мерки от […]

МИГ-Тунджа предвижда инвестиции за 7,5 млн. лева

Проекти за над седем и половина милиона лева се очаква да бъдат реализирани в следващите години според Стратегията за Водено от общностите местно развитие на […]

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. ЗА 2018 Г

Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г., съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР на проведеното […]

Одобрени са нови 25 местни инициативни групи по подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. приключи с оценката на стратегиите за Водено от общностите местно […]

Предоставя се възможност за сключване на договори над наличния бюджет по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Министърът на земеделието, храните и горите издаде заповед за увеличаване на бюджета и сключване на договори над наличния бюджет за заявления за подпомагане по подмярка […]