ОП Развитие на човешките ресурси

/ОП Развитие на човешките ресурси
­

Проект на Насоки по процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ […]

МИГ Раковски обявява процедура за Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и […]

МИГ „Лясковец-Стражица“ обявява прием „Социални иновации за активно социално включване”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционни приоритети 2 „Активно приобщаване, включително с оглед […]

Подбор на проекти обявява МИГ Община Марица по „Добри и безопасни условия на труд“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите […]

Микрокредитиране за стартиращи и социални предприятия по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Краен срок: не е посочен
Финансирането е под формата на микрокредити и е предназначено за стартиращи и социални предприятия.
>> Основни параметри на финансовия инструмент:
– Размер на […]

МИГ „Поморие“ подбор на проекти – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности […]

Държавата финансира заетост на 18 хил. безработни през 2018 г.

Над 18 хиляди безработни в България ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2018 г. Документът […]

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура „Иновативни заедно”

Операцията е насочена към институциите от системата на Министерство на труда и социалната политика и цели чрез транснационално сътрудничество да допринесе за трансфера и въвеждането […]

ОП РЧР обявява процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите”

Процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” цели да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация и осигуряване на качествена алтернативна грижа за децата, да подобри […]

Процедура „Транснационални партньорства“ с предстоящо обявяване през м. февруари 2018 г.

През м. февруари 2018 г., в рамките на координирана покана на ниво ЕС, предстои обявяването от УО на ОПРЧР на нов прием на проектни предложения […]