ОП Региони в растеж

/ОП Региони в растеж
­

По ОПРР са сключени договори за 3,27 млрд. лева

Общо разплатените средства по нея са 2,316 млрд. лева, или – 71 % от размера на договорените средства и 74 % от бюджета на програмата 

Сключените […]

Започва прием на проекти по “Красива България”

От 17 ноември 2014 г. до 19 януари 2015 г. проект „Красива България” ще приема нови предложения, които ще бъдат реализирани през 2015 г.

По време […]

Публикувани за обсъждане са проекти на индикативна годишна работна програма по ОПРР 2014-2020 Г.

Във връзка с изискванията на чл. 7, ал. 1 и 3 и т.5 от Преходните и заключителни разпоредби от ПМС № 107/2014 г. за определяне […]

166 млн. лв са финансовите корекции по оперативните програми

Високият дял на финансови корекции показва необходимост от мерки за повишаване на административния капацитет на съответните управляващи органи и на основните групи допустими бенефициенти по […]

Спестени от фонд “Региони” пари ще бъдат насочени за разплащане от спрени европрограми

По данни на финансовото министерство към 18 август местните власти са сключили договори за общо 230 млн. лв. по 317 проекта 

Близо 170 млн. лева ще […]

ОП “Околна среда” е заплашена от загуба на най-много средства

До 130 млн. евро може да загуби България по трите рискови програми “Околна среда”, “Регионално развитие” и “Техническа помощ”. Най-много средства са под риск по […]

До два месеца ЕК трябва да възстанови плащанията по ОПОС и ОПРР

Очаква се усвоените евросредства да стигнат 73% до края на годината 

Сертифицираните разходи по седемте оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма […]

Актуализирани указания на договори за безвъзмездна финансова помощ

Актуализирани са Указания във връзка с изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по схеми BG161PO001/3.2-02/2011 и BG161PO001/3.2-03/2012

Управляващият орган на ОПРР уведомява всички свои бенефициенти, […]

Годишният Доклад за изпълнение на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. беше приет на 14-то заседание на Комитета за наблюдение

Министърът на регионалното развитие и председател на Комитета за наблюдение на ОПРР, г-жа Десислава Терзиева, откри 14-то заседание на КН в Поморие и подчерта, че […]

Според МРР спрените плащания по ОПРР са за проекти между 2010 – 2013 г.

Плащанията към бенефициентите по приоритетни оси „Регионална и местна достъпност“, „Местно развитие и сътрудничество“ и „Техническа помощ“ на ОПРР продължава 

Брюксел е спрял плащанията по две […]