ОП Региони в растеж

/ОП Региони в растеж
­

Схеми за 2,25 млрд. лв са отворени по ОПРР

Като отворени възможности за финансиране към момента са градската среда и градското развитие

Над 300 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще могат […]

Обявена е процедура за „Подкрепа за висшите училища в РБългария“

Процедурата е с общ бюджет 43,3 млн. лева

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа […]

13 висши училища у нас ще си разпределят 43.4 млн. лв. от оперативна програма “Региони в растеж”

Университетите ще получат финансиране за обновяване на материалната база

13 висши училища у нас ще си разпределят 43.4 млн. лв. от оперативна програма “Региони в растеж”. […]

35 млн. лева са инвестирани в Габрово по линия на ОПРР

Министър Павлова призова габровци и администрацията да бъдат по-активни по отношение на санирането на сградите

За изминалия седемгодишен период Габрово беше най-активният, най-упоритият бенефициент с […]

ОБЯВЕНИ СА ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” НА ОПРР 2014-2020

Управляващият орган на ОПРР обяви 2 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020

 В изпълнение на […]

100% от ресурса на ОП „Региони в растеж“ ще бъде обявен до края на следващата година

Към края на м.октомври са отчетени 34 проекта в риск по стария период

Подготовката на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 година започна още […]

Над 160 млн. лв са предвидени за реформа в здравния сектор по ОПРР

Здравни проекти ще могат да се финансират и от програмите ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 и ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020

По приоритетна ос “Регионална […]

ОБСЪЖДА СЕ ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”

В изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият […]

ВАЖНО! Комитетът за наблюдение одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ на ОПРР 2014-2020 за 2015 г.

С решение от 23.06.2015 г., взето чрез писмена процедура, Комитетът за наблюдение по ОПРР 2014-2020 г. одобри изменение на Индикативна Годишна работна програма за предстоящите […]

Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Цел на […]