МИГ/МИРГ

/МИГ/МИРГ
­

МИГ Белово, Септември, Велинград, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани […]

Подбор на проекти „По-добро здраве и работоспособност на заетите в общините Лясковец и Стражица“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционни приоритети 7 „Приспособяване на работниците, […]

МИГ Раковски обявява процедура за Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и […]

„МИГ– ИСПЕРИХ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТИ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“  С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ […]

ДФ „Земеделие“ в Добрич вече посреща фермери в ABC Center

Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ в Добрич вече посреща бенефициенти в нов офис, който се намира в ABC Center. За кратко време новата модерна сграда […]

МИГ „Поморие“ подбор на проекти – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности […]

МИГ-Тунджа предвижда инвестиции за 7,5 млн. лева

Проекти за над седем и половина милиона лева се очаква да бъдат реализирани в следващите години според Стратегията за Водено от общностите местно развитие на […]

Одобрени са нови 25 местни инициативни групи по подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. приключи с оценката на стратегиите за Водено от общностите местно […]

Стартира втори прием на стратегии за близо 350 млн. лв. за Водено от общностите местно развитие

Стартира втори прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите […]

На вниманието на МИГ с одобрени стратегии за ВОМР

Във връзка с изпълнението на одобрените по първи прием стратегии за ВОМР и на основание чл. 37. (1) от ПМС 161/4.07.2016 г., УО на ОП […]