Краен срок: 1 юли 2018 г.
Чрез безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия в размер на 34,5 милиона евро страните донори допринасят за намаляване на социалните и икономически различия в Европа и укрепват двустранните отношения между Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и страни бенефициенти в Северна, Централна и Южна Европа.
Новият фонд е добавена стойност към останалата част от безвъзмездна помощ от ЕИП и Норвегия с европейски трансграничен и транснационален фокус.
В първата покана за представяне на предложения ще се предоставят 15 милиона евро.
>> Приоритетни сектори:
Фондът ще подкрепя сътрудничеството под формата на споделяне на знания, обмен на добри практики и изграждане на капацитет в следните приоритетни сектори за 2014-2021:
– Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност;
– Социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността;
– Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика;
– Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи;
– Правосъдие и вътрешни работи.
Подкрепяните проекти трябва да бъдат регионални трансгранични или транснационални по своята същност и да включват множество партньори и дейности в различни страни. Допустимите организации трябва да кандидатстват като консорциум, състоящ се от субекти от минимум три държави.
>> Организации от тези държави са допустими за финансиране:
Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Македония, Малта, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Украйна, Хърватия, Черна гора, Чехия.
Ще бъдат отпуснати средства за подкрепа на приобщаващ диалог и укрепване на трансграничните и транснационални мрежи, изграждане на капацитет, споделяне на знания и обмен на политики за ускоряване на иновациите; развитието на структури за устойчиво сътрудничество между бизнеса, публичния сектор, гражданския сектор и академичните среди; ангажименти, допринасящи за повишаването на ефективността и ефикасността при разработването на политики и отговори на общите европейски предизвикателства.
Проектите се очаква да бъдат с начало през 2019 г.

Повече информация можете да намерите тук

Източник: flgr.bg