Таванът за допустими разходи по едно проектно предложение по процедура „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2 е до 50 000 евро за община. Това става ясно от публикуваните от МЗХГ утвърдени насоки по процедурата. Общият бюджет по нея е в размер на 19 558 000 лева, толкова е и по процедурата „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“.

Допустими кандидати са само общини от селски райони. Разходите, които са допустими за подпомагане, включват изграждане, реконструкция и ремонт на спортна инфраструктура и прякото изпълнение на строително-монтажните работи. Допускат се и непредвидени разходи  до 5% от стойността на одобрените разходи. Обосновани са още средства за закупуване на оборудване и обзавеждане, включително чрез финансов лизинг, до пазарната им стойност. Допустими са и хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта. Те обаче не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект.

Oбосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти, се посочва в насоките. Ако кандидатите не са избрали най-ниската ценова оферта, трябва да представят решение за определяне на стойността на разхода, за който кандидатстват, с включена обосновка за мотивите, обусловили избора му.

Част от недопустимите разходи са закупуване или наем на земя и сгради, закупуване на оборудване и обзавеждане втора употреба. Не се приема покриването и на оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, текущ ремонт. Сред недопустимите разходи се нареждат още банкови и административни такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки, обезщетения за отчуждаване на имоти. Принос в натура и плащания в брой не се приемат за възможни по проекта. Недопустими са също инвестиции, за които ДФЗ-РА или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия, такива, които представляват обикновена подмяна и за които се установи, че ще имат отрицателно въздействие върху околната среда.

Източник: agrozona.bg