Операцията е насочена към институциите от системата на Министерство на труда и социалната политика и цели чрез транснационално сътрудничество да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 10 000 000 лв.

Допустими кандидати са Министерство на труда и социалната политика, второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика, както и Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”.
Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да допринасят за изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки; Обмен на персонал, ръководители на програми и проекти, обучаващи, представители на заинтересованите страни, както и на представители на целевите групи; Организация на публични събития, семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни; Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи; Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване); Съвместно или координирано провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти и помощни системи от други държави; Пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;

В допълнение всеки финансиран проект по настоящата процедура трябва да допринася за социалните иновации, т.е. да съдържа иновативен елемент.

Процедурата стимулира пряко и подкрепя иновациите, както и насърчава разпространението и трансфера на иновативни резултати в прилаганите политики и практиката.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Условията за кандидатстване на български и английски език можете да намерите на следния ЛИНК.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:00 часа на 31.12.2020 година.

Източник: esf.bg