В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление на Министерския съвет №162 от 12.07.2016 г., Управляващият орган на ПРСР публикува за коментари Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. иПроект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по програмите, осигуряващи финансиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Заинтересованите лица имат възможност да изразят становище и да изпращат коментари на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg в срок до 26 октомври 2016 г.

Източник: eufunds.bg