Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Цел на процедурата:

Процедурата има за цел да спомогне за повишаването на конкурентноспособността на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“.

 

Очаквани резултати:

Подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“ чрез:

а) внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

б) насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

в) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или

г) подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

д) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

е) осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 30.09.2020 г.

 

Повече информация можете да намерите тук.