Процедура “Повишаване на знанията за състоянието на морската среда” по Програма за морско дело и рибарство

Обхваща изпълнението на дейности, свързани с увеличаване на знанията за състоянието на морската среда в съответствие с Морската стратегия на Република България, включително и мерките постигане на нейното добро екологично състояние.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 400 000 лв.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

– публичноправни организации;

– юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза в сектор „Рибарство“;

– частни научни или технически организации, признати в България.

Допустими за финансиране са следните дейности:

– Изследване на морското дъно;

– Изследване на морската среда;

– Научни дейности, водещи до повишаване на знанията за морската среда и водещи до постигане на целите на „синия растеж“.

Краен срок: 27 февруари 2020 г., 17:00 часа

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2c8f027d-4897-41fb-8b92-89ebd9219006

Изображение: https://www.thegef.org/news/celebrating-25-years-action-biodiversity