Процедура: Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове

През програмен период 2007 – 2013 г. оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС 2007 – 2013 г.) финансира изготвянето на Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г. В НПРД са посочени мерките, необходими за опазване на видове и местообитания от мрежата Натура 2000, съответният финансов ресурс за реализирането им, както и източниците на финансиране. В обхвата на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ са включени всички мерки, съгласно НПРД. По настоящата процедура се предоставя финансиране за изпълнение на мярка 20 „Разработаване/актуализиране на планове за действие за приоритетни видове“ от НПРД.

Цел на процедурата:

Целта на процедурата е определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период от 10 години.

Очаквани резултати:

С изпълнението на дейностите по процедурата ще бъдат разработени/актуализирани планове за действие за приоритетни видове (изпълнение на мярка 20 от НПРД), с което ще се допринесе за подкрепа на видовете, предмет на опазване в мрежата Натура 2000 с цел постигане на по-добра степен на съхраненост.

Краен срок: 11 февруари 2020 г. 17:00 ч.

Целта на процедурата е определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период от 10 години. Максималният размер на БФП за проект по процедурата е 100 000 лв. за проект за план за действие за растителни видове и 300 000 лв. за проект за план за животински видове.

Повече информация тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2e46955e-64de-4170-b827-48d1d0ebd810

Изображение: https://www.natura2020.si/en/european-cultural-heritage-in-slovenian-customs-natura-2020