В ПЕРИОДА 12.07.2016 – 12.08.2016 Г. УЧАСТИЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА ПО 2 НОВИ МЕРКИ!

  1. МЯРКА М01-01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда на обществените сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.

По мярка М01-01 могат да се финансират строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР), чрез които съществуващи сгради (държавна или общинска собственост) се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация. Тези СМР/СРР са за създаване на достъпни:

–   елементи за преодоляване на различни нива (стълби, отговарящи на изискванията за достъпност, рампи, подемни платформи и асансьори);

–   входни и комуникационни пространства в сградите;

–   помещения и пространства за общо ползване;

–   санитарно-хигиенни и спомагателни помещения.

Допустими кандидати по мярка М01-01 са общините, областните управители и държавните институции, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.   

Максималната стойност на общия бюджет за едно проекто-предложение по мярка М01-01 е 170 000 лв. с ДДС, а минималната – 30 000 лв. с ДДС. Финансирането от ПКБ е максимум 90% от общия бюджет за проекто-предложението, а съфинансиращата вноска от кандидата – минимум 10% от него.

  1. МЯРКА М02-02 „ЗАНИМАЛНИ ЗА ДЕЦА НА РОДИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ В АДМИНИСТРАЦИЯ

Мярката е насочена към създаване (там, където е необходимо и възможно) на занимални за деца (от 3 до 6 и/или от 7 до 11-годишна възраст) на родители, работещи в държавна/местна администрация.

По мярка М02-02 могат да се финансират СМР/СРР и/или оборудване и обзавеждане на помещения в сгради, които са държавна/общинска собственост, с цел ползването им като занимални за деца на служителите в администрацията.

Препоръчително е бъдещите занимални да са със самостоятелен вход.

Местоположението на всяка бъдеща занималня следва да е в непосредствена близост до съществуващ ВиК щранг, за да се обособи самостоятелен санитарен възел към занималнята, включващ преддверие с мивка и 1 бр. w.c. клетка.

Допустими кандидати по мярка М02-02 са общините, областните управители и държавните институции, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.   

Максималната стойност на общия бюджет за едно проекто-предложение по мярка М02-02 е 70 000 лв. с ДДС, а минималната – 20 000 лв. с ДДС. Финансирането от ПКБ е максимум 90% от общия бюджет за проекто-предложението, а съфинансиращата вноска от кандидата – минимум 10% от него.

 

Подробна информация относно кандидатстването по двете нови мерки се съдържа вОбявата за нови мерки.

Източник: beautifulbulgaria.com