Приети са новите критерии за стартиране на мярка 6.4 на ПРСР при прием 2018 г.

Критериите за оценка по мярка 6.4 на ПРСР бяха приети с гласуване на заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР. Управляващия орган на ПРСР взе решението при предстоящия прием да бъдат обособени самостоятелни процедури със собствени отделни  бюджети и насоки с правила при кандидатстването съгласно направлението на дейността на проектите:

  • производство
  • услуги
  • занаяти 
  • туризъм

Гарантирано е финансиране за селски туризъм по мярка 6.4 на ПРСР – къщи за гости, ресторанти, басейни, спа – центрове, спортни съоръжения и др.

Комитета по наблюдение по ПРСР към Министерство на земеделието гарантира отделен бюджет за селски туризъм по мярка 6.4 на ПРСР – къщи за гости, ресторанти, спа – центрове, басейни и други спортни съоръжения.

Критериите  за оценка на проектите  в сектор туризъм са отложени за дискусия и решения на следващо заседание на Комитета по Наблюдение на ПРСР,  във връзка с получени крайно противоречащи и взаимно изключващи се становища от различни браншови организации. Единодушие има по отношение на подкрепата за устойчиви дейности създаващи трайна заетост и доходи в селските райони.

По мярка 6.4 на ПРСР Министерство на земеделието стартира прием на документи за производство, услуги и занаяти.

Първия прием по мярка 6.4 на ПРСР стартира с приема на документи за проектни предложения за производство, услуги и занаяти и проекти едновременно между тях.

Гласувано бе решение за минимален брой точки на 40 т. за проектите за производство при максимално  127 т. и услуги – максимално 137 т. които дадено проектното предложение трябва да събере, за да бъде допуснато за разглеждане.

Различен праг от 10 т. е определен за проекти в занаятите при максимален таван от 49 точки.

Министерството на земеделието финансира мярка 6.4 на ПРСР със 100 млн. евро за 2018 г. Размера на гарантираните бюджети ще бъде определен със следващо  решение, което ще диференцира смесените проекти от няколко сектора.

Министерство на земеделието  разработва отделни насоки за процедурите за кандидатстване по всяко от направленията. Насоките за кандидатстване съдържат подробна информация за условията и реда за кандидатстване,  критериите за  оценка на проектите и тежестта им, както и общият размер бюджета за финансиране по секторите, условията за допустимост на бенефициентите, допустимите дейности и инвестиции, документи при кандидатстване, крайните срокове за прием на документи, както и процедурата  за сключване на договори за подпомагане по мярка 6.4 на ПРСР.

Министерство на земеделието ще публикува за обществено обсъждане наредба за прием по мярка 6.4 на ПРСР.

Източник: cibolabg.com