Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедури чрез подбор.
Проектите бяха оценени преди изтичане на едномесечния срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“ по цитираните по-горе процедури. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка от 27.07.2018 г. са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“, както следва:

№ BG06RDNP001-7.001 – Улици
№ BG06RDNP001-7.002 – Училище
№ BG06RDNP001-7.004 – Детска градина
№ BG06RDNP001-7.006 – Площи
№ BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност
Всеки кандидат по подмярка 7.2 може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурите за подбор чрез ИСУН по подмярка 7.2 е 50 000 000 евро за улици, 7 500 000 евро за училища 5 000 000 евро за детски градини, 10 000 000 евро за енергийна ефективност на сгради и 10 000 000 евро за площи.

Източник: https://www.eufunds.bg/