Краен срок: 13 февруари 2018 г., 17:00:00
Предложенията трябва да имат за цел да съберат най-добрите практики в областта на ИКТ и да ги споделят в мрежа от независими консултанти. Предложенията трябва да се основават на съществуващите инструменти за консултации в областта на ИКТ по отношение на биологичните, физическите и икономическите процеси, които осигуряват добавена стойност към настоящите консултантски техники.
Също така се очаква проектите да развият способността на консултантите да подкрепят земеделските стопани в новите технологии в земеделските стопанства (например роботи, технологии за интернет на нещата, изкуствен интелект), включително свързаните с тях разходи и ползи, както и ролята и позицията на земеделските стопани в цифрова заобикаляща среда.
Дейностите трябва да осигуряват достатъчно покритие на различните системи за отглеждане и животновъдство и размери на стопанствата във всички държави-членки на ЕС. Дейностите се очаква да следват ключовите тенденции в цифровизацията на селското стопанство и да гарантират, че те са отразени в работата по инструментите за съвети в областта на ИКТ и улесняването на усвояването на равнище ферма. Проектите да се стремят да си взаимодействат с националните или регионалните мрежи на Европейското партньорство за иновации (EIP) и оперативните групи към ЕПИ и да предоставят информация и да координират своята стратегия със стратегическата работна група към SCAR-AKIS (Постоянен комитет за селскостопански изследвания в областта на селскостопанските знания и иновационни системи – Standing Committee of Agricultural Research on Agricultural Knowledge and Innovation Systems – SCAR AKIS). Специално внимание следва да се обърне на държавите-членки, в които нагласите за обмен на знания и взаимос вързаността в рамките на AKIS са все още ограничени. Трябва да се осъществява връзка със съгласувани проекти на ЕС за цифровизация на селското стопанство.
Консорциумите трябва да обединяват публични и частни консултанти, които имат ежедневен консултантски опит в земеделското стопанство и могат да включват други заинтересовани участници като земеделски стопани, фермерски организации и др. За да се постигнат целите на поканата, проектите следва имат минимална продължителност от четири години и следва да попадат в обхвата на понятието подход с множество участници.

Повече информация можете да намерите тук

Източник: flgr.bg