Краен срок: 23 януари 2019 г. 17:00:00 часа
Цел на поканата: За да се даде тласък на развитието на био-икономиката в Европа, има нужда от бизнес модели, които да могат да се репликират лесно в различни условия и контекст с относително ниски нива на инвестиции, риск и техническа сложност. По-широк кръг от предприемачи в селските райони трябва да се включат в нововъзникващия био-бизнес сектор, включително фермери, собственици на гори, техните сдружения и малкия селски бизнес. Това ще помогне да се диверсифицира и съживи икономиката и да се създадат качествени работни места в селските райони.
Въз основа на установена система за хранително-вкусовата промишленост, предложенията следва да разглеждат разнообразни допълнителни био-процеси и крайни продукти, които биха могли да бъдат интегрирани в системата и които са жизнеспособни в малък мащаб (на ниво от ферма до селска общност). Проектът следва да тества и демонстрира гехнологичната готовност в кръгова конфигурация.
Предложенията могат да са насочени към всяка комбинация от нехранителни биологични продукти, но проекти, които са съсредоточени предимно върху биогорива или биоенергия, не са допустими. Изборът на източниците на суровини трябва да избягва отрицателното въздействие върху продоволствената сигурност. Предложенията трябва да се съсредоточат върху единна система за хранително-вкусовата промишленост, която трябва да бъде обща в Европа и да предлага висок потенциал за репликация, и може да бъде съчетана с устойчиво управление на природни територии и / или използване на маргинални земи. Трябва да се извърши цялостна оценка (икономическа, екологична и социална) на интегрираната система. Проектът следва да включва бизнес план и набор от варианти и препоръки.

Повече информация можете да намерите тук

Източник: flgr.bg