Краен срок: 17 НОМЕВРИ 2016

Подпрограмата „МЕДИА“ предоставя подкрепа за следните мерки:

  • разработване на европейски аудио-визуални произведения, по-специално на филми и телевизионни произведения, например художествени, документални, детски и анимационни филми, както и интерактивни произведения, например видеоигри и мултимедийни продукти, притежаващи по-голям потенциал за трансгранично разпространение;
  • дейности, насочени към оказване на подкрепа на европейски аудио-визуални продуцентски дружества, по-специално независими продуцентски дружества, с оглед улесняване на европейските и международните съвместни продукции на аудио-визуални произведения, включително телевизионни произведения.

Допустими кандидати

Настоящата покана за представяне на предложения е насочена към европейски дружества, чиито дейности допринасят за постигане на горепосочените цели, и по-специално към независими европейски аудио-визуални продуцентски дружества, които са били законно учредени поне 12 месеца преди датата на представяне на предложението и които могат да демонстрират неотдавнашен успех.

Допустими действия

  • пълнометражни филми, анимация и документални филми с минимално времетраене 60 минути, предназначени основно за кинопрожекции;
  • художествени проекти (единични проекти или серии) с обща минимална продължителност 90 минути, анимационни филми (единични проекти или серии) с обща минимална продължителност 24 минути и документални филми (единични проекти или серии) с обща минимална продължителност 50 минути, предназначени предимно за телевизионно излъчване;
  • художествени проекти с обща продължителност или използване от потребителите в продължение най-малко на 90 минути, анимационни филми с обща продължителност или използване от потребителите в продължение най-малко на 24 минути и документални филми с обща продължителност или използване от потребителите в продължение най-малко на 50 минути, предназначени предимно за излъчване чрез цифрова платформа. За проекти, представящи използване от потребителите в нелинеен формат (напр. виртуална реалност), тези минимални изисквания не се прилагат.

Финансиране

Общият наличен бюджет възлиза на 5 391 319 млн. евро. Финансовата подкрепа, която се предоставя, е субсидия.

Максималната финансова помощ, която може да се предостави за единичен проект, е еднократна сума в размер на:

  • 60 000 EUR за анимационен филм
  • 25 000 EUR за документален филм
  • 50 000 EUR за художествен филм, ако прогнозният бюджет за продукцията се равнява на 1,5 млн. евро или повече
  • 30 000 EUR за художествен филм, ако прогнозният бюджет за продукцията е под 1,5 млн. евро

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Източник: zafondovete.eu