Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционни приоритети 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ на ОП РЧР.

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в преработвателните предприятия на територията на общините Лясковец и Стражица, чрез осигуряване на безопасни условия на труд, подобрен здравен статус и въведени нови системи, практики и инструменти за подобряване на организацията и условията на труд, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – Лясковец-Стражица.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:

3.1. Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

3.2. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

3.3.Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;

3.4.Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 186 000.00 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://www.mig-zaedno.eu/ и https://eumis2020.government.bg, в раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и от там процедура BG05M9OP001-1.030 МИГ „Лясковец-Стражица“, мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“.

Крайният срок за представяне на предложенията: 16.04.2018 г. – 15:00 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: esf.bg