Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията на територията на МИГ община Марица, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в община Марица като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхното местоживеене.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – Община Марица.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията; Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца; Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите; Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 500 000.00 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:https://www.leader-maritsa.eu и https://eumis2020.government.bg, в раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ и от там процедура BG05M9OP001-1.031 МИГ МИГ Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“.

Процедурата ще бъде с няколко крайни срока за кандидатстване.

Първи краен срок за представяне на предложенията: 03.04.2018 г. 17:30 ч.

Вторият срок за кандидатстване е до 01.10.2018 г. до 17:30 ч.

Третият срок за кандидатстване е до 01.07.2019 г. до 17:30ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg .

Източник: esf.bg