Целите на подмярката са:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
3. Опазване на компонентите на околната среда;
4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Финансова помощ

• Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 444,75 лв.
• Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв.
• Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.

Процент на съфинансиране

Безвъзмездната финансовата помощ е в размер до 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се увеличава с 10 на сто в следните случаи:
а) за проекти, представени от млади земеделски стопани;
б) за колективни инвестиции;
в) за проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения райони. Проектите трябва да се изпълняват на територията на населено място, чието землище (най – малко 75 на сто от общата земеделска площ) попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните район.
г) за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност;
д) за разходи за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

Допустими целеви групи

Малки земеделски стопанства със стандартен производствен обем между 6000 и 7999 евро.

Допустими кандидати

1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани:
а) физически лица;
б) еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
в) кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Които са:
– регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
– са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
– имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите “Животновъдство”, “Плодове и зеленчуци” и/или “Етеричномаслени и лекарствени култури”
– са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури и животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
– са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

Срокове за изпълнение

1. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж и за създаване на трайни насаждения, в срок до 36 месеца от датата на:
а) подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ с РА;

б) получаване от бенефициента на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време проведена процедура по ПМС № 160/2016 г.
2. Крайният срок по т. 1 е до 15 септември 2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 22.10.2018 г. 17:30 ч.