„Обявен е 99% от ресурса на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Изпълняват се 88 договора на стойност 38% от бюджета на ОПОС“. Това каза Валерия Калчева, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“.

По Приоритетна ос 1 „Води“ се реализират 15 проекта на стойност над 605 млн. лв. По ос „Отпадъци“ се изпълняват 23 проекта основно за изграждане на компостиращи и сепариращи инсталации на обща стойност 122 млн. лв. 18 са проектите в процес на оценка, в това число и третата фаза на интегрирания проект на Столична община за управление на отпадъците. По Приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ има два проекта за превенция и противодействие на свлачищните процеси в процес на изпълнение и осем, които са в оценка. Процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ е с краен срок за кандидатстване 1 октомври 2018 г. Бенефициенти са общини. Ресурсът се предоставя за подобряване техническото състояние на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения. В зависимост от качеството на подадените проекти, се очаква изпълнението на тази процедура да стартира около средата на следващата година.

Процедурата с най-голям ресурс е за изграждане на ВиК инфраструктура. Крайният срок за подаване на проекти е 23 април 2019 г. Бенефициенти са 14 ВиК оператора, които предоставят услуги в 14 консолидирани обособени територии. Целта на процедурата е постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв.ж. за консолидирани райони на ВиК оператори с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Процедурата е насочена към изграждане на канализационни и водопроводни мрежи, изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за отпадни води, доставка на съоръжения и оборудване, необходими за функционирането на обектите.

Източник: https://www.eufunds.bg/