Краен срок: текущ
От 1 март 2018 г. стартира Програма “Местни инициативи” 2018 на Община Свищов за финансиране на малки проекти.
Кандидати могат да бъдат инициативни групи жители или юридически лица с нестопанска цел от населените места в Община Свищов.
Всеки кандидат може да подаде един проект.
Тематична насоченост на проекта: облагородяване на селата в Община Свищов; интеграция на хора в неравностойно положение; места за отдих, спорт и развлечения; образование, култура и туризъм; рехабилитация (ремонт) на общински пътища, улици и тротоари; защита и възпроизводство на околната среда.
Продължителност на проекта: до 4 (четири) месеца.
Задължителен собствен и партньорски принос: най-малко 30% от общата стойност на бюджета на проекта, от които минимум 10% финансов.

Повече информация можете да намерите тук

Източник: flgr.bg