Във връзка с изпълнението на одобрените по първи прием стратегии за ВОМР и на основание чл. 37. (1) от ПМС 161/4.07.2016 г., УО на ОП РЧР публикува Утвърдени Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР. Указанията описват процедурите за изпълнение на Стратегиите за местно развитие, включващи мерки по ОП РЧР 2014-2020 г.