Краен срок: 9 март 2018 г.
Тематични области:
Тематична област 1. Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
Тематична област 2. Развитие и признаване на младежката работа;
Тематична област 4. Активизиране на младите хора в малките населени места;
Тематична област 5. Младежко предприемачество.
Периодът за изпълнение на проектните дейности следва да е между три и шест месеца, като проектните дейности могат да се реализират в периода 01 септември 2018 г. – 31 май 2019 г., за всички тематични области, като кандидатстващата организация самостоятелно преценява в кой период ще реализира своя проект.
Минимален размер на финансиране за отделен проект – 5 000 (пет хиляди) лева.
Максимален размер на финансиране за отделен проект – 30 000 (тридесет хиляди) лева.
Осигурените средства за финансиране на младежки дейности по Програмата за 2018 г. са в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лева.
За финансиране по Програмата чрез подаване на проектни предложения могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за осъществяване на общественополезна дейност, имащи за цел и/или предмет на дейност осъществяване на младежки дейности, които са с нестопански характер или е със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.

Повече информация можете да намерите тук

Източник: flgr.bg