Министерството на околната среда и водите осигури финансово продължаването на две свои успешни програми – за саниране на държавни и общински сгради и за купуване на електромобили от публичните институции. За целта МОСВ предостави на Националния доверителен екофонд за управление 15,298 млн. лв. Това стана с решение на правителството днес, определящо реда и начина за разходване през 2017 г. на преходен остатък по валутна сметка на МОСВ, постъпил в бюджета на ведомството до 31 декември  2012 г. от продажба  чрез търг на квоти за емисии на парникови газове от инсталации.

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на обекти – държавна или общинска собственост, в рамките на Инвестиционната програма за климата, и за насърчаване използването на електрически превозни средства от публичните институции, целящо да намали разхода на горива, за да се повиши качеството на атмосферния въздух.

От стартирането на Инвестиционна програма за климата през март 2015 г. до момента са изпълнени изцяло мерките за подобряване на енергийната ефективност на  58 обекта на обща стойност 20, 5 млн.  лв. със субсидия по програмата – 17, 4 млн. лв.  Това са училища, детски градини, спортни зали, университетски сгради, читалища и др. В момента се изпълняват още 8 обекта на обща стойност 4, 6 млн. лв., от които субсидията е 3, 438 млн. лв.

В процес на сключване на договори с изпълнители или в тръжни процедури за избор на изпълнители са още 11 обекта на обща стойност  5, 5 млн. лв. с очаквана субсидия от 4, 65 млн. лв. Става дума за общо 77 обекта на обща стойност над 30 млн.  лв. и субсидия 25 650 000 лв.

По пилотната схема за насърчаване използването на електромобилите беше одобрено субсидирането на закупуване на 44 превозни средства, от които 34 електромобила и 10 плъг-ин хибрида на 22 общини и 4 държавни институции.  Доставката върви успешно. Общините и  държавните  институции се отнесоха с интерес към тази програма и се очаква да се разшири с разнообразни  превозни средства – микробуси и малки превозни средства – товарни, почистващи и др.

С реализацията на такива проекти  ще се постигне намаляване на емисиите на парникови газове, ще създаде трудова заетост в малки населени места, ще намалят разходите на общините за отопление и осветление на детски градини, училища, болници и др.

Източник: projectmedia.bg