Краен срок: не е посочен
Финансирането е под формата на микрокредити и е предназначено за стартиращи и социални предприятия.
>> Основни параметри на финансовия инструмент:
– Размер на кредитите – от 5000 лв. до 48 895 лв.
– Срок на кредита – до 10 години.
– Възможност за гратисен период по главницата – до 2 години.
>> Допустими дейности за финансиране:
– Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност.
– Работен капитал за развитие или разширяване на дейността.
– Специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.
>> Кого ще кредитират финансовите посредници „Микрофонд“ и „СиС Кредит“:
– Стартиращи предприятия.
– Стартиращи предприятия на лица от уязвими групи (безработни повече от 6 м., лица с увреждания и младежи до 29 г.).
– Социални предприятия (стартиращи и съществуващи).

Източник: flgr.bg

Повече информация можете да намерите тук