Проекти за над седем и половина милиона лева се очаква да бъдат реализирани в следващите години според Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Тунджа. Стратегията е сред 25-те одобрени в последната сесия на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, пише agro.bg.

В предходния планов период Местната инициативна група на територията на Община Тунджа реализира 55 проекта за общо три милиона и 800 хиляди лева, привлечени като безвъзмездна финансова помощ. Сега МИГ-Тунджа се възползва от възможностите,  които предоставя подхода Водено от общностите местно развитие и подготви Стратегия за развитие, чието изпълнение ще бъде финансирано по няколко оперативни програми.

Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ нарежда МИГ-Тунджа в челната тройка на Местни инициативни групи по финансов ресурс на техните стратегии. През следващите два месеца предстои процедурата по сключване на Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа с управляващите органи на петте оперативни програми. Според информация от Община Тунджа, много представители на публичния сектор, агробизнеса и неправителствените организации вече са започнали подготовката на конкретни проекти.

Източник: projectmedia.bg