Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР.

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 “Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Поморие“ и ще способства за постигане на Специфична цел 3.2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, чието реализиране ще създаде превенция на социалното изключване на маргинализирани групи от обществото.

Целта на процедурата е социално-икономическата интеграция на най-маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи.

Проектите ще се изпълняват на територията на територията на МИГ „Поморие“.

Дейностите, които ще получат подкрепа са от направление „Подобряване достъпа до заетост“, „Подобряване достъпа до образование“, „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“, „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“

Проектите трябва задължително да прилагат интегриран подход към нуждите на целевите групи. Това се изразява в съчетание на минимум две от горните направления дейности, като задължителен характер ще имат дейностите от направление 3.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 550 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg

, в раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и оттам процедура № BG05M9OP001- 2.013 “МИГ Поморие – Мярка 9: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“
Процедурата ще бъда с няколко крайни срока за кандидатстване.

Краен срок за представяне на предложенията: 23.04.2018 г., 16:00 часа.

При неусвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ – Поморие ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения съгласно обявения ИГРП, като ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием от 2018 г.

Втори краен срок за кандидатстване: 23.04.2019 г., 16:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: esf.bg