Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционни приоритети 2 „Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост” и 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“на ОП РЧР

Настоящата процедура има за цел да подобри достъпа на хора в неравностойно положение до услуги за социално включване в общността и в домашна среда, както и до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с увреждания. Процедурата също така цели и да предостави възможности за връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания и зависими от грижи за възрастни.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – Лясковец-Стражица.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Развитие и предоставяне на интегрирани услуги за социално включване на хората с увреждания, които да съчетават иновативни, междусекторни услуги в посока осигуряване на заетост в комбинация със социални и здравни услуги, според индивидуалните потребности на човека с увреждане, Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за иновативни социални услуги в семейна или близка до семейната среда, Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, за осигуряване на информационно образователни и здравно-консултативни съвети насочени към уязвими групи, Дейности за обзавеждане и оборудване на помещенията, в които могат да се предоставят услугите, Развитие и предоставяне на мобилни иновативни социални услуги, в това число осигуряване и на мобилна работа и др.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 500 000.00 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://www.mig-zaedno.eu/ и https://eumis2020.government.bg, в раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и от там процедура BG05M9OP001-2.014 МИГ „Лясковец-Стражица“, мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”

Крайният срок за представяне на предложенията: 13.04.2018 г. 15:00 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Източник: esf.bg