Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР и ще способства за постигане на Специфична цел 1 „ Увеличаване на броя на лицата от уязвимите етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави“.

Целта на процедурата е насърчаване на социалното включване и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и бедност.

Проектите ще се изпълняват на територията на територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“.

Дейностите, които ще получат подкрепа са от направление „Подобряване достъпа до заетост“, „Подобряване достъпа до образование“, „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“, „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“.

Проектите трябва задължително да прилагат интегриран подход към нуждите на целевите групи. Това се изразява в съчетание на минимум две от горните направления дейности, като задължителен характер ще имат дейностите от направление 3.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com и eumis2020.government.bg, в раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и от там процедура BG05M9OP001- 2.021 МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.

Краен срок за представяне на предложенията: 31.10.2018 г., 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – eumis2020.government.bg.

Източник: http://esf.bg/