Фермерите с малки стопанства могат да разчитат на безвъзмездна помощ от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) за изготвяне на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства“, пише fermer.bg.

Димитър Ванев, главен директор на Главна дирекция “Съвети в земеделието и аналитична лаборатория” в НССЗ съобщи това на семинар за подпомагането на фермерите в рамките на Международното изложение АГРА 2018 в Пловдив.

Запознаването на фермерите с възможностите за получаване на консултантски услуги е особено важно във връзка с очакването в периода април – юли 2018 г. Държавен фонд „Земеделие“ да отвори прием по подмярката 4.1.2.

По тази подмярка малките стопанства ще могат да получат подпомагане и за реализация на проекти, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. Службата предлага съдействие и при подаването на проектните им предложения в новата електронна платформа ИСУН.

НССЗ е единствената на този етап съветническа организация, определена за прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“, подчерта Ванев.

Службата предоставя безплатно шест основни консултантски пакета, които допринасят за икономическо развитие и укрепване на тези стопанства, както и за подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени, допълни той.

Предоставените пакети по подмярка 2.1.2 от стартирането й през юни 2016 г. до края на 2017 г. са общо 15 355 броя, а изготвените писмени доклада са 4 532 броя, каза главният директор.

Предлаганите консултации са с широк обхват и могат значително да подобрят управлението и резултатите на стопанствата. Става дума за информация, свързана с основните изисквания, които стопаните трябва да спазват в областта на управлението на стопанствата, опазването на околната среда, използването на водните ресурси, здравословни и безопасни условия на труд, употреба на продукти за растителна защита.

Фермерите могат да разчитат и на съвети от НССЗ за възможностите за подпомагане чрез мерки и подмерки за малки земеделски стопанства, предвидени в ПРСР 2014-2020 г.

Димитър Ванев припомни и някои основни параметри на подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”. Допустими за подпомагане по нея са регистрираните земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем (СПО).

Има и изискване над 50 % от СПО на стопанството да е от секторите плодове и зеленчуци; етерично-маслени и лекарствени култури; животновъдство (включително пчеларство)

Субсидии по това направление могат да получат и стопани, които не са одобрени по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г., подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани”, подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” и подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Източник: projectmedia.bg