10 млн. евро ще бъдат отпуснати за енергийна ефективност по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Това е разписано в проект, относно свързаните дейности по мярката.

За енергийна ефективност европейските бюджет ще бъде в размер на  8 500 000 евро, а националното съфинансиране ще е 1 500 000 евро.

Максималният размер на разходите  за едно проектно предложение не може да надхвърля 400 000 евро, като в условията за кандидатстване не е предвиден минимален размер.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

До € 500 хил. за ремонт на детска градина на село

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите за ремонт или закупуване на оборудване и обзавеждане за детска градина в селски район е левовата равностойност на 500 000 евро за един кандидат. Това става ясно от проекта на Насоките за кандидатстване по процедурата, които бяха публикувани на сайта на аграрното министерство.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложения в това направление е 5 млн. евро. От тях 4.250 млн. евро са от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалата сума – 750 хил. лева е национално съфинансиране. Одобрените проекти трябва да се изпълнят в срок от 36 месеца, считано от датата на подписването на договора, като крайният срок за завършване не може да е по-дълъг от 15 септември 2023 г.

От МЗХГ напомнят, че бенефициентите се задължават да спазват всички критерии за допустимост и ангажименти, които са поели до изтичането на мониторинговия период от пет години.

Източник: agrozona.bg