Общо 20 млн. евро ще бъдат отпуснати по програмата за иновации на Европейската комисия “Хоризонт 2020” за изследователи. Средствата са по линия на Европейския съвет за научни изследвания (ЕСНИ) и се предоставят за доказване на концепция. Субсидии ще могат да получат само предложения, които доразвиват идеи, възникнали в процеса на изпълнение на други проекти по ЕСНИ.

Целта е да се осигурят средства за допълнителни дейности, които не се покриват от първоначалния грант, но могат да доведат до разработването на нови приложения. Всеки отделен проект може да получи до 150 хил. евро и трябва да бъде изпълнен в рамките на година и половина.

Самата процедура ще бъде открита на 5 октомври и ще има три крайни срока за подаване на предложения, първият от които е 19 януари. Субсидиите ще бъдат отпуснати през 2017 г. и в началото на 2018 г.

Кой може да участва

Целта на процедурата е да се осигурят средства за допълнителни дейности, с които да се докаже иновационният потенциал на идеи, възникнали по финансирани от ЕСНИ проекти. Причината е, че много често т.нар. изследвания на границата на познанието водят до неочаквани и нови възможности за търговски и обществени приложения. С предлаганите сега субсидии ще може да се финансират дейности, които не са попаднали в обхвата на вече предоставени от ЕСНИ грантове за такива изследвания.

Затова субсидии за доказване на концепцията ще могат да получат само главни изследователи, чиито предложения се базират основно на изследванията им по проекти, финансирани от ЕСНИ. Тези проекти трябва или да са в процес на изпълнение, или да са били приключени не по-късно от 1 януари 2016 г.

Оценка

Предложенията ще се събират на три кръга, като крайните срокове за подаване са 19 януари, 25 април и 5 септември 2017 г. Оценката на предложенията ще се извършва на един етап и ще се прави от независими експерти. Те ще работят дистанционно, но при необходимост ще могат да се събират за обсъждане.

Грантовете се отпускат във връзка със съществуващи проекти по ЕСНИ, които вече са минали оценка. Предложения за доказване на концепцията сега ще се оценяват по иновационен потенциал, въздействие, качество и ефективност на изпълнението им. Оценката се очаква да отнеме около два месеца.

Договорите за първия етап на финансиране ще бъдат подписани на 1 юли догодина. За следващите два кръга срокът е 28 октомври 2017 г. и 8 март 2018 г.

Финансиране

Общият бюджет по процедурата е 20 млн. евро и ще бъде разделен приблизително на три равни части за всеки от трите кръга на подаване на предложения. Максималният размер на всяка отделна субсидия е 150 хил. евро, което означава, че ще бъдат отпуснати приблизително 130 гранта.

Субсидиите ще се предоставят за срок от 18 месеца, въпреки че принципно се очаква, че изпълнението на проектите за доказване на концепция отнемат около година. Идеята е да се даде по-дълъг срок за подготовка на изследователите. По тази причина допълнително удължаване на срока на проекта ще се допуска само по изключение. Със субсидиите ще се покриват до 100% от одобрените преки разходи по проектите.

Отново по линия на ЕСНИ преди два месеца беше обявена процедура и за млади изследователи, които сега стартират свой собствен независим изследователски екип или програма. Общият бюджет по тази процедура е 605 млн. евро, а единичната субсидия е до 1.5 млн. евро (плюс 500 хил. евро за еднократни разходи за кандидати, които трябва да се преместят в друга страна). Предложения по нея се приемат до 18 октомври.

Източник: capital.bg