С 30 млн. евро по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014 – 2020 имаме възможност да подобрим икономическите условия в регионите и да дадем възможност за просперитет на трансграничните райони чрез осъществяване на различни проекти в партньорство между двете държави. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и съпредседател от българска страна Деница Николова  при откриване на заседанието на Съвместния комитет за наблюдение на програмата.

В рамките заседанието бяха обсъдени и одобрени  за финансиране общо 39 проектни предложения на обща стойност 10,7 млн. евро, които са получили най-високи резултати в процеса на извършената техническа оценка.  Проектите са в областта на околната среда и развитието на туризма в трансграничния регион между двете държави като ще бъдат изпълнени дейности свързани с превенция на рискове и управлението на природни бедствия, обмяна на опит в областта на противопожарната защита, изграждане на капацитет в областта на устойчивото използване на природните ресурси, разработване на туристически дестинации, промотиране на туристически продукти и други.  Основни бенефициенти по проектите са местни и регионални власти, неправителствени организации, образователни и културни институции, разположени в допустимия регион по програмата. Одобрените проекти допринасят директно както за решаване на съществуващи проблеми в регионите, така и за постигане индикаторите и целите на програмата.

Заместник-министър Николова изрази задоволство от доброто сътрудничество между програмните структури в България и Турция, което е предпоставка за успешното изпълнение на програмата.

Подробна информация относно одобрените за финансиране проекти може да бъде намерена на официалната страница на програмата.

Източник: eufunds.bg