240 млн. лева или 10% от ресурса на ос „Води“ на оперативна програма „Околна среда“ (2014-2020 г.) ще бъдат прехвърлени от Министерство на околната среда и водите към Фонд мениджър на финансовите инструменти в България (ФМФИБ), нар. накратко Фонд на фондовете. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в рамките на форум „Планът „Юнкер“ – възможности и резултати“.

Приоритетна ос „Води“ на ОПОС е в размер на над 2,3 млрд. лева. В момента се работи по създаването на финансовия инструмент, чрез който във фонд Мениджър ще постъпят близо 240 млн. лева, уточняват от пресцентъра на министерството.

Споразумението с Фонда на фондовете се предвижда да бъде подписано през 2018 г., когато ще влезе в сила новият механизъм за предоставяне на средствата във ВиК сектора. Парите ще бъдат налични под формата на гаранции и кредити за реализирането на инвестиции във ВиК мрежи и съоръжения, посочи министър Василева. Идеята е средствата да се удвоят с привличането на частен капитал чрез Фонда на фондовете.

Тя припомни, че 2017 г. е започнала с подписването на първото споразумение на МОСВ с Фонда за предоставянето на 52,4 млн. лева от ОПОС за банкови гаранции по проекти в сектор „Отпадъци“. Потенциални бенефициенти  по финансовия инструмент са общини, държавни институции, неправителствените организации и бизнеса, посочи министър Василева. Целта е средствата да се използват като гаранции при кредити за създаването на центрове за повторна употреба, съоръженията към тях и други устойчиви проекти, добави тя.

Министър Василева отбеляза, че 3,5 млн. лева се предоставят и чрез разработеният от МОСВ инструмент за подпомагане на общините за ползване на находищата на минерални води на тяхна територия. Средствата са за развитие и модернизация на разпределителните мрежи, съоръженията за водочерпене и доставката на минерални води до ползвателите. Искаме да развием потенциалът, който природата ни е предоставила – 3800 литра в секунда е капацитетът на находищата на територията на България, а до момента се използва по-малко от 20% от този ресурс, посочи Василева.

От днес министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се придвижва с електромобил, закупен по пилотната схема на МОСВ за насърчаване използването на екологични превозни средства. По програмата, финансирана от Националния доверителен екофонд, бяха одобрени проекти за частично безвъзмездно финансиране на общо 34 електрически и 10 електрически хибридни превозни средства за 4 държавни институции и 22 общини. Основната й цел е ограничаване на изменението на климата, подобряване качеството на въздуха и намаляване на шумовото замърсяване. Програмата ще действа и през 2017 г.

Източник: agrozona.bg