Вижте проектите на социалните партньори, които ще се изпълняват през 2018 г.:

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов подписа днес договори със социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2018 г.

Проектите ще осигурят възможност на 7 787 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 40 % или 3 067 от тях ще бъдат включени в заетост след това.

Проектите на социалните партньори, които се изпълняват през 2018 г., са:

ПРОЕКТ „РЕСТАРТ” на АИКБ – предвижда включване на 1 577 безработни лица в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионално обучение, като в заетост ще бъдат включени най-малко 631 лица. Основната цел на проекта е създаване на устойчива заетост на най-уязвимите групи на пазара на труда и удовлетворяване по този начин на нарастващите потребности на бизнеса от квалифицирана работна ръка.

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ” на БСК има за цел повишаване на квалификацията и уменията на безработните лица, и в частност на продължително безработните, за постигане на по-ефективна заетост и по-висока производителност на труда. Ще се проведат обучения на тема „Планиране и управление на времето”, „Умения за работа в екип” и професионални обучения по 22 специалности за 1 038 безработни. Проектът ще осигури заетост на над 360 лица по придобитата от обученията професия.

ПРОЕКТ „КРОС БИ” на БТПП ще насърчи заетостта и реинтеграцията на пазара на труда на безработни лица от уязвими групи чрез мерки за активиране, квалификация и повишаване на компетентностите с оглед постигане на съответствие между уменията на работната сила и нуждите на работодателите на пазара на труда. В дейностите по изпълнение на проекта е предвидено включване на 1 292 безработни лица от целевите групи в обучение по различни професии в областта на търговията, услугите и производството като „Оператор на компютър”, „Шивач”, „Камериер” и т.н. На близо 520 от включените в проекта ще бъде осигурена минимум 3 месечна заетост по придобитата от обученията професия.

ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ” на КНСБ цели да подобри достъпа до пазара на труда на рискови групи безработни лица чрез предоставяне на пакет от услуги за повишаване на уменията, компетентностите и квалификацията с оглед подобряване пригодността и адаптивността им за последваща заетост. Общо 1 325 безработни ще се включат в професионални обучения и ще повишат своите компетентности. Обученията са заявени от работодатели – общински администрации, държавни и бюджетни предприятия, които ще осигурят 3 месечен стаж или работа по придобитата професия на 517 от успешно завършилите.

ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТИ 3” на КТ „ПОДКРЕПА” предвижда да повиши конкурентоспособността и да подобри достъпа до пазара на труда на неравнопоставените групи чрез инвестиране в знания и умения в съответствие с потребностите на бизнеса. По проекта ще се проведат обучения по професии, заявени от работодатели в туристическия бранш, публичния сектор, обувната промишленост и др. Общо 1 305 безработни лица ще придобият професионална квалификация, подходяща за работа в тези отрасли, като 1 120 от тях ще се включат и в обучение по ключови компетентности. След успешно приключване на обученията ще бъде осигурена  заетост или стажуване на близо 525 лица.

ПРОЕКТ „НАДГРАЖДАНЕ ЧРЕЗ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ” на ССИ ще повиши конкурентоспособността на пазара на труда на безработни лица от неравнопоставените групи чрез обучения по търсени на пазара на труда професии и ключови компетентности и последващо осигуряване на заетост. Предвидено е включване на 1 250 безработни лица в обучения за „Обществени и граждански компетентности”, „Умение за учене” и „Инициативност и предприемачество”. На безработните ще бъде предоставена възможност да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 12 професии. Това ще даде шанс на минимум 500 от тях да бъдат устроени на подходящи работни места, заявени от работодатели – партньори.

При реализацията на проектите на социалните партньори Агенцията по заетостта ще прилага комплексен подход, включващ предоставяне на специализирани услуги за консултиране и мотивиране на безработните лица за активно включване в предвидените обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, търсени на пазара на труда. Голяма част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.

Източник: economic.bg