• Оперативно управление и оценка – осигуряване на екип за управление и администриране на проекта.
  • Изготвяне на междинни и финалния отчети.
  • Финансово управление – управление на предварително заложения бюджет
  • Подготовка на финансови отчети
  • Водене на счетоводство в съответствие с българския Закон за счетоводството, международните счетоводни стандарти и изискванията на донорите.