Правителството одобри отпускането на до 6,8 млн. лв. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

Средствата са необходими за съфинансиране изпълнението на железопътни проекти от Национална компания „Железопътна инфраструктура” по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. – реконструкцията и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград и модернизацията на жп участъка Септември-Пловдив.

Вътрешнокомпенсирани промени бяха одобрени по бюджетите на министерствата на здравеопазването и на финансите и по бюджета на Министерския съвет. Целта е да бъдат прехвърлени средства от политики и програми, по които са реализирани икономии, към такива, в които е регистриран недостиг на финансиране.

С промяна в ПМС 3/2014 за изпълнението на държавния бюджет бяха увеличени разходите за персонал на Министерството на инвестиционното проектиране за сметка на намаление на разходите за издръжка. По този начин ще бъдат осигурени необходимите средства за изплащане на дължимите обезщетения и осигурителни вноски на служителите на ведомството, което беше закрито с решението на парламента от 7 ноември т. г. за приемане на нова структура на правителството.