ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020

Цел на програмата е развитие на устойчив транспорт, чрез интегриране на националната и градска транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз, подобряване на транспортните услуги и постигане на баланс между видовете транспорт.

Бенефициентите по ОП Транспорт са определени предварително. Това са: Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), Национална агенция „Пътна инфраструктура”, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, Агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” (АППД), „Метрополитен” ЕАД и Дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, Управляващ орган на ОП „Транспорт”.

Повече
Участвай
Green-Nature-Trees-l 
Видео

Обща цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура, чрез опазване и подобряване състоянието на водите; подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите; подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на шумовото замърсяване; опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Потенциални бенефициенти по тази програма са общински администрации, общински фирми, регионални асоциации, сдружения на общини, публични ВиК дружества.

Повече
Участвай
buildings 
Видео

Обща цел на програмата e подобряване качеството на средата за живот и работа с по-добър достъп и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие. Тази цел ще бъде постигната чрез изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможности за просперитет и развитие в тях.

Потенциални бенефициенти по ОП Регионално развите са общини, общински компании, асоциации на общини, неправителствени организации с представителства на местните власти.

Повече
Участвай
factory

Основна цел на програмата е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар, чрез насърчаване на иновациите, повишаване на ефективността на предприятията и подобряване на бизнес средата. По програмата се подкрепя технологичната модернизация на предприятията, въвеждане на международно признати стандарти, изграждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници в предприятията, въвеждането на нови технологии и продукти, изграждането на бизнес инкубатори, технологични центрове, информационни системи за обмяна на опит, консултации, обучения и т.н.

Потенциални бенефициенти  по ОП Конкурентноспособност са малки и средни предприятия, големи предприятия, стартиращи иновативни предприятия, изследователски институти, университети, микрокредитни фондове или фондове за дялов капитал, организации, работещи в сферата на стандартизиране, сертифициране и изпитване, областни и общински администрации, неправителствени организации.

Повече
Участвай

През 2015 г. по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) ще бъдат обявени седем процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 361 млн. лв. Процедурите за кандидатстване са насочени изцяло към конкретни бенефициенти в сферата на държавната администрация и съдебната система. Индикативната работна програма беше одобрена на първото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ.

Общият бюджет по Оперативна програма „Добро управление” е  на стойност близо 336 млн. евро, като съфинансирането от страна на Европейския социален фонд е близо 286 млн. евро (85%). Основната част от средствата отново ще отидат за развитие на електронното управление, както и за подобряване на административното обслужване и продължаване на реформата в съдебната система.

Повече
Участвай
hr-manager

Тази програма ще насърчава подобряването на достъпа до образование и повишаване на неговото качество, насърчаване на ученето през целия живот, насърчаване на социалната интеграция и равните възможности, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, подобряване на социалната инфраструктура, повишаването на адаптивността, мобилността и конкурентоспособността на работната сила, създаване на повече и по-добри работни места.

Потенциални бенефициенти – Образователни, обучителни и научни институции, центрове за професионално обучение, консултантски фирми, изследователски центрове, работодатели, браншови организации и институции на пазара на труда.

Повече
Участвай
open

България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот в самостоятелна оперативна програма – “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

Общият бюджет на програмата възлиза на 1.37 млрд. лв. (финансиране от ЕС и национално съфинансиране), разпределен в четири приоритетни оси:

  • Научни изследвания и технологично развитие;
  • Образование и учене през целия живот;
  • Образователна среда за активно социално приобщаване;
  • Техническа помощ.
Повече
Участвай

Абонамент за новини

АБОНИРАНЕ

Можем чрез обучения или индивидуално консултиране с Вас да разработим идеята ви!

Спечелете от нашите знания и опит!

Европа за нас не е само понятие, а личен ангажимент и огромна амбиция.

ЗАПОЧНЕТЕ СЕГА!