Проект No. BG05M9OP001-1.002-0056-C01 “Бизнес и местна власт – ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и заетост”

Описание на проекта: 

Проектът “Бизнес и местна власт – ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи за професионална квалификация и заетост”, бенефициент по който е “АГЕНДА” ООД, ще проучи неактивните младежи, ще ги идентифицира и профилира, ще осъществи контакт с тях и основните местни заинтересовани лица, за да прецизира мерките за активиране, ще проведе информационна кампания (трудова борса “НОВА РАБОТА ЗА ТЕБ” с възможност за осъществяване на реален контакт на младежите с работодатели от общината и представяне на работодателите, изработване на филм и Наръчник “НОВА РАБОТА ЗА МЕН”), която ще популяризира ползите от въвличането на неактивните младежи в обучение и заетост. Провеждане на мотивационно и професионално обучение за тях ще подобри уменията за търсене на работа, представяне пред работодател и адаптивността на идентифицираните младежи на пазара на труда.

Цели и резултати:

Общата цел на проекта е идентифицирането и активирането на минимум 45 неактивни лица до 29 годишна възраст включително за обучение и заетост.

Специфичните цели на проекта са:

  • осигуряването на мотивационно и професионално обучение за представителите на целевата група
  • създаване на устойчива заетост за тях чрез разкриване на 45 нови работни места за период от 6 месеца.

Тези цели са в унисон с две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020” – трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване и тяхното изпълнение на национално ниво, съответно постигане на:

(1) не по-малко от 76% от населението между 20 и 64-годишна възраст да е в заетостта към 2020 г. и
(2) намаляване броя на хората в бедност с 260 хиляди души до 2020 г., основополагащи цели и за стратегията на ОП РЧР.

Целите на настоящото проектно предложение се препокриват и със специфичните цели по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР, Инвестиционен приоритет 2. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ИМЗ) и Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ).

Проектът предвижда наемането на 45 неактивни лица до 29 годишна възраст включително, мотивационно обучение за 60 лица, професионално обучение поне на 45 лица, както и осигуряването за тези 45 лица на субсидирана заетост за срок от 6 месеца. По този начин от една страна се подкрепя икономическата активност и интеграцията на пазара на труда на безработни неактивни лица от уязвимите групи на пазара на труда, а именно, младежи до 29-годишна възраст включително без трудов опит или без образование, което добавя и допълнителна стойност към проекта, а от друга се подобрява адаптивността на пазара на труда на лицата чрез придобиването на умения за търсене на работа, представяне пред работодател, както и нова професионална квалификация.

Обща стойност на проекта:

273 361.81 лв., от които 251 192.17 лв. европейско и 22 169.64 лв. национално съфинансиране.