• Осигуряване на покриване на всички критерии за допустимост
  • Осигуряване на определен брой оферти за доставка на продукти и/или услуги, съгласно Насоките за кандидастване
  • Проучване и предварителни контакти с подизпълнител/и, участващи в изготвянето на проектното предложение
  • Подготвяне на всички изискуеми съпътстващи документи – декларации, финансови отчети и др.
  • Осигуряване на проектни партньори в случай на нужда