Крайният срок за подаване на проектите е 18 ноември 2014 г. 

Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) приема предложения по третия конкурс за набиране на проектни предложения. В срок до 18 ноември 2014 г. допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: “Демокрация, права на човека и добро управление”, “Социално включване и овластяване на уязвими групи”, “Устойчиво развитие и опазване на околната среда”, “Изграждане на капацитет на НПО”.

Допустимите кандидати могат да подават проектни предложения в четирите тематични области на Програмата с тип проект (микро, малък и среден) и съответен максимален размер на търсеното безвъзмездно финансиране до посочения праг за съответния тематичен приоритет.

Подаването на проектни предложения е електронно и за целта е необходима предварителна регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП), която е достъпна чрез интернет страницата на Програмата на адрес www.ngogrants.bg. Единственото изключение от уеб-базирания начин на подаване на проекти е възможността за кандидатстване с микропроект на хартиен и електронен носител (CD или USB) по пощата, или чрез куриер/преносител до адреса на Оператора: гр. София, ул. Солунска № 56.

Към момента на обявяване на настоящия Трети конкурс за набиране на проектни предложения, индикативният бюджет за конкурса възлиза на общо 2 555 295 евро.

Подробни Насоки за кандидатстване по третия конкурс за набиране на проектни предложения, образци на формуляри, както и всички съпътстващи приложения и инструкции можете да намерите настраницата на Програмата.